• หากคุณปฏิบัติผิดตามข้อตกลงต่อไปนี้คุณจะเสียสิทธิทันที
  1. พนักงานจะต้องจองก่อน 8:00 น. ของวันที่จะจอง หรือจองวันก่อนหน้า
  2. งานอาจล่าช้าหรือถูกเลื่อนเวลาได้ตามความเหมาะสม

ฉบับ วันที่ 25 DEC 2020